PROČ PRÁVĚ RYS?

Rys ostrovid byl v minulých dobách běžnou šelmou na většině území Evropy. Nicméně mnoho populací bylo v posledních dvou stoletích vyhubeno nebo byly jejich velikosti dramaticky zredukovány. Hlavními příčinami byl tehdy i dnes lov a změny v krajině. V jižních a západních Čechách rys úplně vyhynul. V letech 1970 - 1989 došlo ke znovuvysazení několika zvířat a populace se dnes již udržuje přirozeně.

Není pochyb, že ochrana rysa je náročný problém. Po dlouhou dobu byl rys velmi oceňovanou trofejí a byl považován i za škůdce v lese. Pokles tohoto druhu již způsobil společnosti velké náklady jak z finančního, tak z kulturního a etického hlediska. Nyní se snažíme zvrátit tento negativní trend pomocí malých i velkých zásahů. Čelíme výzvě propojit monitoring, ochranu a řešení konfliktních situací především ve spolupráci s myslivci a lesníky. Myslíme, že se správným přístupem můžeme počty rysů zvýšit. A to je také důvod, proč byl tento projekt vytvořen a schválen.  

PROČ PRÁVĚ TYTO POPULACE?

V tomto projektu se zaměřujeme na populaci česko-bavorsko-rakouskou, dinárskou a na jihovýchod Alp alpskou. Všechny tři populace byly vyhubeny a znovu vysazeny, jsou relativně malé a izolované a obývají území několika sousedních států. Znalosti ohledně biologie a ekologie druhu jsou nezbytné pro ochranu a není pochyb, že se mnohé státy snaží již dnes ochranu rysa prosazovat co nejlépe. Nicméně bychom neměli hovořit pouze o reintrodukci, monitoringu, genetice, problémech s fragmentací krajiny a ilegálním lovu. Nezbytné je také řešit a rozvíjet mezinárodní spolupráci, protože rys neuznává státní hranice, a tak je snaha zlepšit stav jeho populace pouze na úrovni jednoho státu neúčinná. Všechny země, které spolu jednotlivé populace sdílejí, by se měly spojit a koordinovaně připravovat strategie ochrany a managementové plány. Tato mezinárodní spolupráce je nosnou myšlenkou projektu 3Lynx.

PROČ PRÁVĚ TITO PARTNEŘI?

Přestože se právní a socioekonomické situace mezi partnerskými zeměmi liší, hlavní výzvy pro zachování rysů jsou podobné. Zmírňování konfliktů s dalšími zainteresovanými skupinami jsou nezbytné ke snížení nelegálního zabíjení. Monitoring rysa musí poskytovat aktuální informace z celé oblasti výskytu populace. Navíc je potřeba budovat vzájemnou důvěru mezi ochranou přírody a myslivci, lesníky a vlastníky půdy, a zvýšit tak šanci na pozitivní postoj vůči rysovi. O to se partneři projektu 3Lynx dlouhodobě snaží, přičemž využívají monitoring a další ochranářské aktivity k tomu, aby sdíleli informace s klíčovými zájmovými skupinami. 3Lynx připravuje mezinárodní strategii na ochranu rysa založenou na analýze dat na populační úrovni, která bude uznatelná nadnárodními politickými a ochranářskými platformami. Naše konsorcium jedenácti parterů bylo složeno tak, aby pokrylo všechny potřeby ke splnění takového úkolu. 

CO CHYSTÁME?

Projekt má tři hlavní cílemonitoring tří rysích populací, přípravu strategie na ochranu rysa na populační úrovni pro česko-bavorsko-rakouské rysy a spolupráci s dalšími zainteresovanými skupinami (především myslivci, lesníky, vlastníky pozemků). Obecný princip vypracování strategie ochrany druhu se dělí na několik fází: shromažďování informací o populaci, analýza ohrožení, přípravy samotné strategie s doporučeními pro praktickou ochranu, implementaci strategie a monitoring její účinnosti. V rámci 3Lynx se budeme věnovat především prvním třem bodům. Připravíme jednotný pravidelný monitoring na celém území, které obývají jednotlivé populace a nastavíme proces sdílení dat mezi státy. To je naprosto nezbytné pro hodnocení opatření k ochraně rysí populace. Připravované opatření budeme diskutovat s dalšími zainteresovanými skupinami, abychom vytvořili účinnou a uskutečnitelnou strategii. Nakonec zajistíme závazek příslušných ministerstev k vytvořené strategii ochrany rysa.