ZESTAW KRYTERIÓW MAJĄCYCH NA CELU OKREŚLENIE NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCEGO WYMIARU WALORYZACJI PROJEKTÓW
W ZAKRESIE NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

.

ZDJĘCIE: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

We współpracy z partnerami i ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu ARTISTIC Uniwersytet w Hamburgu, pod koordynacją prof. Dr. Gertraud Koch z Instytutu Etnologii Europejskiej / Antropologii Kulturowej, opracował zestaw kryteriów w celu zdefiniowania najbardziej obiecujących projektów z zakresu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (NDK). Zestaw kryteriów został zaprezentowany partnerom i ekspertom podczas międzynarodowego spotkania zorganizowanego w formule online w dniu 30 stycznia 2020 r., w trakcie którego partnerzy i eksperci projektu mogli podzielić się swoimi uwagami na ten temat.

Po wspomnianej konferencji online, w związku z pandemią COVID-19 partnerzy projektu zorganizowali i przeprowadzili wydarzenia online zamiast fizycznych, aby przedstawić i omówić zestaw kryteriów z lokalnymi podmiotami publicznymi. Działania online umożliwiły partnerom i ekspertom projektu ARTISTIC przedstawienie i omówienie zestawu kryteriów z lokalnymi interesariuszami NDK, tak aby mogli oni zaproponować zmiany bądź ulepszenia w treści konsultowanego dokumentu. Ta wymiana opinii z podmiotami publicznymi na temat zestawu kryteriów była niezbędna, aby uwidocznić różne potrzeby i sytuację każdego regionu co było jednym z celów wyznaczonych w ramach projektu ARTISTIC. Opracowana wersja zestawu kryteriów stanowiła również podstawę do przygotowania Manifestu dotyczącego waloryzacji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, który wkrótce zostanie zaprezentowany opinii publicznej.

Etnologii Europejskiej / Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Hamburgu opracował zestaw kryteriów dotyczących strategii utworzonej w ramach projektu ARTISTIC i wyników wdrożonych działań pilotażowych. Zestaw kryteriów służy za wskazówkę dla wszystkich instytucji, które chcą wspierać waloryzację wartości Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego aby w ten sposób przyczyniać się do lokalnego zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej. Opracowany zestaw kryteriów wskazuje, między innymi, na konieczność prezentowanie NDK „w świetle dziennym”, w taki sposób aby było ono znane i widoczne dla społeczeństwa. Zaleca także partnerom zwrócenie uwagi na cechy szczególne i specyfikę NDK, konieczność włączenia w działania przedstawicieli NDK i wszystkich twórców na wszystkich etapach realizacji projektu, aby uszanować istotę NDK i jego depozytariuszy, tak aby nie straciła znaczenia podstawowa wartość kulturowa do której dany projekt odnosi się. Ponadto zestaw kryteriów obejmuje wszystkie kluczowe tematy związane z waloryzacją NDK i lokalnym zrównoważonym rozwojem, takie jak konieczność ciągłego szkolenia zawodowego, wsparcie w tworzeniu sieci kontaktów z podmiotami NDK, potrzeba uznania potencjału NDK i powiązania NDK z rynkiem oraz polityką publiczną. Wreszcie, zestaw kryteriów jest ogólną wytyczną dotyczącą najlepszych praktyk dotyczących pracy w zakresie waloryzacji NDK w celu osiągnięcia lokalnego lub regionalnego zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i poza tym obszarem.

Artykuł został przygotowany przez dr Eliane Fernandes Ferreira
Pracownika naukowego / Specjalistę ds. zarządzania projektami w Instytucie Etnologii Europejskiej / Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Hamburgu

.

ZDJĘCIE: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE