3. regionální workshop v Liberci/CZ

Zástupci veřejné správy, vědy, praktické péče o krajinu a ochrany přírody se 6. února 2019 setkali v kulturním centru KultiVAR, aby diskutovali o výhodách koncepce zelené infrastruktury.

Pro získávání přesnějších informací o lokálních výhodách zelené infrastruktury se místní aktéři nejprve společně zamýšleli nad tím, jaké funkce a služby může zelená infrastruktura nabídnout a jakým způsobem je lze nejlépe prostřednictvím mapování zaevidovat. Vědečtí pracovníci a pracovnice z Lebnitzova Institutu pro ekologické územní plánování proto nejprve představili různé metody, které budou na jaře v rámci realizace projektu aplikovány. Přitom má být důležité, aby byly zohledněny obě hlavní funkce konkrétní vybrané zelené plochy, a to jak funkce biotopu tak i funkce rekreační.

Po obědě šlo o představení různých participativních metod (metod zapojení veřejnosti), které jsou v dnešní době v krajinném a územním plánování využívány. Zapojení veřejnosti hraje při plánování zelené infrastruktury důležitou roli. Každý projekt díky participaci od počátku získává mnohem intenzivnější veřejnou akpceptanci, nežli bez zapojení veřejnosti. Ve stále komplexnější společnosti narůstá potřeba každého jednotlivce, aby byl slyšen. Jednu z participativních metod si mohli účastnící také sami vyzkoušet: Účastníci a účastnice workshopu mapovali a vyhodnocovali pomocí barevných nálepek na třech velkých mapách Trojzemí ekonomické, ekologické a sociální výhody zelené infrastruktury.

Workshop Liberec 1

Fotografie: Marco Neubert

Workshop Liberec 2
Workshop Liberec 3

Cestovní ruch z toho vyplynul coby významný rozvojový faktor regionu. Mají zde být vytvářeny atraktivní nabídky pro turisty i cyklisty, nicméně je třeba dbát také na to, aby nedošlo k nadužívání, resp. nadměrnému zatěžování např. chráněných oblastí, jako jsou Žitavské nebo Jizerské hory. Např. území okolo jezera Olbersdorf s přímým spojením do hor je rekreační oblastí s velkým potenciálem. Někteří z účastníků vnímají dosud aktivní povrchový důl Turów z dlouhodobého hlediska jako potenciální území pro cestovní ruch a rekreaci v Trojzemí. Pro zmírnění zátěže parkujících aut v Bedřichově a jeho okolí by mohl být v budoucnosti vytvořen ještě větší počet nabídek veřejné dopravy. Pro zvýšení hodnoty zelené infrastruktury ve městech byly diskutovány iniciativy zakládání komunitně využívaných zahrád, tzv. iniciativy bottom-up. Tím by bylo možné vyvtvořit místa pro setkávání a prostor pro sociální soužití. Zakládání „jedlých“ zahrad a pásů dřevin je myslitelné také na okrajích lesů a polí, které by zároveň plnily funkce protierozní ochrany. Jako důležitý bod pro zvýšení biodiverzity v lese byla zmíněna možnost přeměny monokulturních smrkových lesů ve smíšené lesy s domácími listnatými a jehličnatými druhy stromů.

Výsledky tohoto mapování a také celého workshopu budou nyní vyhodnocovány s ohledem na finální zpracování strategie a plánu opatření pro zvýšení hodnoty zelené infrastruktury v Trojzemí. Příští workshop s regionálními a lokálními aktéry proběhne pravděpodobně v září 2019. Přesný termín zde bude včas oznámen.

Header photo: Martin Veselká, CC BY-SA 4.0

Back to WORKSHOP OVERVIEW or MAIN PAGE