WYDARZENIE PUBLICZNE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU ARTISTIC

.

7 lipca 2020 roku spotkaliśmy się z partnerami, ekspertami i lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze niematerialnego dziedzictwa kulturowego, aby podsumować i uczcić 3 lata realizacji projektu ARTISTIC w ramach publicznego wydarzenia w formule online pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako siła napędowa rozwoju lokalnego i regionalnego ”, które zgromadziło 115 uczestników z Europy Środkowej.

Wydarzenie rozpoczął - Pan Roberto Santolamazza reprezentujący t2i Technology Transfer and Innovation – Partnera Wiodącego Projektu ARTISTIC. Pan Santolamazza zapoznał uczestników z ideą, celami, założeniami i najważniejszymi osiągnięciami, a także rezultatami projektu. W swojej prezentacji szczególną uwagę poświęcił działaniom pilotażowym przeprowadzonym w 8 regionach Europy Środkowej, których celem było wyłonienie inicjatyw z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dla których dzięki udzielonemu wsparciu powstały biznesplany oraz identyfikacja projektów, których faza rozwoju i gotowość ich pomysłodawców pozwoliły na przetestowanie finansowania społecznościowego jako narzędzia finansowania tych przedsięwzięć.

Pan Christophe Ebermann ze Wspólnego Sekretariatu programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA przedstawił założenia tego programu ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielanego w obszarze tematycznym związanym z dziedzictwem kulturowym, zarówno materialnym, jak i niematerialnym. Pan Ebermann podkreślił, że dzięki 4 konkursom programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA zrealizowano dotychczas 24 bardzo ciekawe projekty związane z kulturą o łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 49,3 mln euro. Inicjatywy podejmowane w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA umożliwiły współpracę ponad 230 podmiotom. Pan Ebermann odniósł się również w swojej prezentacji do podejścia włączającego, które zostanie zastosowane w nowym okresie programowym 2021-2027.

Pani Gertraud Koch z Instytutu Etnologii Europejskiej Uniwersytetu w Hamburgu - partner badawczy projektu ARTISTIC, mówiła o roli niematerialnego dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego rozwoju regionalnego. Pani Koch poinformowała, że wzmocnienie lokalnych działań poprzez kulturę w powiązaniu z ekonomią i ekologią jest obecnie bardzo ważne, a w okresie pandemii podejście to jest jeszcze bardziej aktualne niż dotychczas. Podczas prezentacji Pani Koch odniosła się m.in. do roli społecznego postrzegania ICH, kultury jako ważnego zasobu, od którego zależy rozwój regionalny, oraz do głównych rezultatów osiągniętych przez partnerstwo w ramach wsparcia partnera badawczego tj. Uniwersytetu w Hamburgu.

Ważną częścią konferencji była prezentacja rezultatów osiągniętych w 8 regionach Europy Środkowej oraz zmian zapoczątkowanych dzięki realizacji projektu ARTISTIC. Przedstawiciele 12 partnerów projektu opowiedzieli o doświadczeniach i wnioskach wyciągniętych z realizacji projektu, a także o roli lokalnych aktorów w tym procesie zmian.

Końcowa prezentacja Pani Valentiny Lapiccirella Zingari, moderatora UNESCO, dotyczyła niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego znaczenia
i perspektyw w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności w odniesieniu do definiowania i ponownego przemyślenia dziedzictwa, ewolucji dziedzictwa, normatywnych aktów i polityk UE, rozwoju regionalnego, współpracy terytorialnej, zaangażowania społeczności, wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako źródła siły / żywotności w sytuacjach kryzysowych.

Cieszymy się, że ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest ważna dla tak wielu osób i że pomimo iż nasz projekt dobiega do końca,
w 8 regionach Europy Środkowej wszystkie działania będą kontynuowane dzięki pracy lokalnych Punktów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dzielimy się wynikami naszej pracy w ramach projektu ARTISTIC na platformie ENTRIBU, gdzie znajdziecie Państwo między innymi narzędzia, strategie
i wytyczne pomocne w pracy z lokalnymi podmiotami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prywatnymi inwestorami i nie tylko.: https://www.entribu.eu/en.