W JAKI SPOSÓB NDK ODNOSI SIĘ DO GOSPODARKI?

.

ZDJĘCIE: RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Niematerialne dziedzictwo kulturowe (NDK) jest częścią naszego codziennego życia. Społeczeństwo jako całość powinno dostrzegać, że NDK jest siłą napędową rozwoju gospodarczego, obejmującą różnorodne działania o wartościach ekonomicznych i nieekonomicznych. Wiele grup społecznych, jako depozytariusze NDK, ma wiele do zaoferowania reszcie społeczeństwa. Depozytariusze NDK poprzez swoją wiedzę o tradycji, umiejętności i praktyki wzbogacają życie innych i przyczyniają się do jego jakości na różne sposoby i w różnych sferach życia. Na przykład depozytariusze NDK powinni być motywowani i powinno im się umożliwiać wprowadzanie i przekazywanie ich wiedzy zaczerpniętej od przodków, takiej jak znajomość leków naturalnych, która za pomocą łatwych w zarządzaniu i przystępnych cenowo technik przekształca rodzime rośliny w środki zaradcze, które mogą być używane i dostępne dla wszystkich grup społecznych. Depozytariusze NDK dysponują cennym potencjałem wiedzy, który wymaga lokalnie dostępnych zasobów bez konieczności ich importowania z odległych regionów. Prowadzi to do waloryzacji i widoczności depozytariuszy NDK, grup i społeczności oraz samego NDK, waloryzując lokalne produkty i ich producentów, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania zasobów, wzrostu rynku lokalnego i współpracy między wszystkimi sektorami społeczeństwa. Jak wspomina UNESCO (b.d.), cztery wymiary zrównoważonego rozwoju - społeczeństwo, środowisko, kultura i gospodarka - są ze sobą powiązane, a nie rozdzielone.

Waloryzując i chroniąc NDK, przyczyniamy się do procesów społecznych, takich jak wymiana międzykulturowa i wzajemny szacunek między kulturowymi, społecznymi, politycznymi, a nawet geograficznymi granicami. Pomaga to zwalczać dyskryminację rasową i promuje budowanie pokoju, pamiętając, że pokój i bezpieczeństwo są głównymi warunkami wstępnymi zrównoważonego rozwoju. Poprzez waloryzację NDK, jako społeczeństwo możemy zapewnić przetrwanie niezwykłych treści i aspektów naszych kultur, podnosząc świadomość wagi wzajemnego szacunku. Unikniemy także niebezpieczeństwa wykluczenia i zapomnienia NDK oraz ryzyka, że zniknie ono na zawsze.

Lokalna wiedza, umiejętności i praktyki, utrzymywane, przekazywane i rozwijane z pokolenia na pokolenie, mogą zapewnić dochód i dać godną pracę szerokiemu gronu ludzi (zarówno twórców kultury, jak i ich rodzin, a także dostawców materiałów i usług związanych z transportem i sprzedażą wyrobów rzemieślniczych), w tym ubogich i wykluczonych członków naszego społeczeństwa - UNESCO (b.d.).

UNESCO (b.d.: 9) podkreśla, że niematerialne dziedzictwo kulturowe „stanowi siłę napędową rozwoju gospodarczego, obejmującą różnorodność działań produkcyjnych, o wartości zarówno pieniężnej, jak i niematerialnej, i przyczynia się w szczególności do wzmocnienia lokalnych gospodarek”. Jako żywe dziedzictwo NDK może również stanowić „ważne źródło innowacji w obliczu zmian i pomóc w osiąganiu sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym i międzynarodowym”, według UNESCO (cyt.). * 

Artykuł został przygotowany przez prof. dr. Gertraud Koch i dr. Eliane Fernandes Ferreira z Instytutu Etnologii Europejskiej / Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Hamburgu 

* Bardziej szczegółowe informacje na temat NDK i zrównoważonego rozwoju można znaleźć w publikacji UNESCO zatytułowanej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe i zrównoważony rozwój” (b.d.), dostępnej pod adresem: https://ich.unesco.org/doc/src/34299-EN.pdf