REGION PODKARPACKI - POLSKA

.

ZDJĘCIE: KRZYSZTOF BOCHENEK

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej Polsce i jest jednym z najbardziej wysuniętych na wschód regionów Unii Europejskiej. Od wschodu Podkarpacie graniczy z Ukrainą (z obwodem lwowskim i na niewielkim odcinku z obwodem zakarpackim), a od południa ze Słowacją. 

Teren województwa podkarpackiego był na przestrzeni wieków regionem pogranicza etnicznego, politycznego i religijnego. Położenie regionu „na pograniczu przenikania się kultur” miało ważny wpływ na ukształtowanie zachowanego do dziś na tym obszarze dziedzictwa kulturowego. Procesy osadnicze, w których następowało oddziaływanie kultur związanych z ludnością polską, niemiecką, słowacką i ruską, współistnienie obok siebie wielu grup etnicznych oraz wyznaniowych zostawiły trwały ślad w kulturze ludowej regionu. 

Oprócz materialnego dziedzictwa tożsamość kulturowa regionu obejmuje wiele przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które są nośnikiem tożsamości kształtowanej przez tradycję oraz pamięć indywidualną i zbiorową. Dlatego zachowanie i promocja NDK odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności podkarpackiej. 

Warunki geograficzne i przyrodnicze oraz niezwykła różnorodność zasobów dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego sprawia, że krajobraz kulturowy jest bogaty i zróżnicowany. 

Zasoby naturalne i walory przyrodnicze Podkarpacia miały duży wpływ na kształtowanie się dziedzictwa kulturowego regionu czego przykładem może być Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpacie można również zwiedzać przez kuchnię, co ułatwia utworzony Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” liczący 50 obiektów, zaliczany do największych tego typu szlaków w Polsce. 

Informacje i zdjęcia zawarte w artykule pochodzą z Broszury "POLSKA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE" przygotowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego - partnera projektu ARTISTIC.

 

W Projekcie ARTISTIC, województwo podkarpackie jest reprezentowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.