Pilotni projekti

ARTISTIC partnerstvo je bilo ustvarjeno za podporo akterjem nesnovne kulturne dediščine na veliko različnih nivojih, ter za to, da se poskrbi za njihovo razumevanje pomembnosti privatnih investitorjev na kulturnih projektih.

Množično financiranje je inovativno in alternativno finančno orodje, ki dovoljuje financiranje projektov, kateri niso profitabilni s tradicionalnega vidika. Pa vendar je vloga množičnega financiranja pri spodbujanju implementacije kulturnih projektov še vedno premalo cenjena ali preprosto neznana med tradicionalnimi akterji nesnovne kulturne dediščine.

Za predstavitev pozitivnih učinkov množičnega financiranja na različne kulturne iniciative posvečene nesnovni dediščini, je ARTISTIC načrtoval 2. pilotni projekt osredotočen na preizkušanje povezovanja projektov na področju nesnovne kulturne dediščine z iniciativami množičnega financiranja.

Kaj počnemo?

Ekipa ARTISTIC je določila izbrane iniciativne nesnovne kulturne dediščine z razvojnim potencialom iz 8 regij. Izbrane so bile v okviru lokalnih javnih razpisov, preverjeni sta bili njihova privlačnosti in ustreznost v kampanjah množičnega financiranja, ter analizirana njihova uporabnost tega finančnega orodja v podpiranju tovrstnih projektov.

Kaj je množično financiranje?

Množično financiranje je oblika financiranja različnih vrst projektov s strani skupnosti, ki je ali še bo, ustvarjena okrog teh projektov. Vključuje financiranje projektov preko velikega števila majhnih, enkratnih plačil opravljenih s strani zainteresiranih posameznikov. Uporaba te oblike investiranja je možna zaradi široke uporabe interneta, kar omogoča idejnim vodjem lažje informiranje javnosti o projektu in ustvarjanje podpornih skupin, tako imenovana skupnost. Financiranje projektov poteka v obliki zbiranja sredstev na internetnih platformah, ki so ustvarjene prav za te namene, ter manj pogosto poteka preko socialnih omrežij in blogov.

Množično financiranje in kultura?

Množično financiranje  je zelo zanimivo orodje financiranja za kulturne projekte, saj temelji na preprosti metodi. Je priložnost za podpiranje manjših in večjih projektov, vključujoč tiste, ki so povezani z nenavadnimi temami. Hkrati deluje na minimalnih stroških, se povezuje, postavi in promovira projekt na platformi množičnega financiranja.

Množično financiranje lahko tudi dopolnjuje druge vire financiranja in postane eden izmed elementov skupaj s privatnimi investicijami, javnim financiranjem in tradicionalnimi bančnimi krediti, kar je lahko zelo dobra rešitev za projekte nesnovne kulturne dediščine, ki zahtevajo personaliziran pristop.

Bistvo je, da se zavedamo glavnih izzivov množičnega financiranja projektov nesnovne kulturne dediščine. Ti izzivi so:

Raznolikost trga

V  mnogih evropskih državah so donacije in nagrajevanje v množičnem financiranju dovoljene, čeprav državni predpisi, ki pokrivajo to področje, močno variirajo od države do države. Idejni vodja projekta nesnovne kulturne dediščine se mora spoznati s pravili na danem trgu.

Raznolikost platforme in geografska lokacija

Število platform za množično financiranje je v Srednji Evropi še vedno nizko v primerjavi s celotno Evropo, kjer njihovo število presega 500. Zaradi okrepitve splošnega trga in izzivov pri obstojnosti delovanja, se bodo, ali so se že, manjše platforme množičnega financiranja na ravni držav zaprle, kar je velika težava za projekte nesnovne kulturne dediščine. Prav vsi projekti nimajo potenciala izpeljati kampanje na mednarodni platformi (finančna in jezikovna prepreka).

Raznolikost nesnovne kulturne dediščine

Glede na rezultate aktivnosti na projektu ARTISTIC v sklopu WP T1, lahko sklepamo, da so projekti nesnovne kulturne dediščine zelo raznoliki. Kar pa ima velik vpliv na uporabo množičnega financiranja teh aktivnosti. Pri tem se moramo tudi zavedati, da bodo le nekateri projekti primerni za množično financiranje in da imajo možnost uspešne kampanje.

Raznolikost projektov

Še en izziv se nahaja v bistvu posameznega projekta nesnovne kulturne dediščine. Nekateri izmed njih so projekti majhnih skupnosti, ki iščejo donacije, drugi pa so ogromni kapitalski projekti na državni ali mednarodni ravni. To definira vrsto in spekter aktivnosti, ki bodo uresničene za pripravo in izvedbo kampanje množičnega financiranja.

Raznolikost ciljne publike

Eden izmed najbolj pomembnih vidikov množičnega financiranja je ciljna skupina (skupnost), ki je pripravljena donirati manjše zneske za projekt,
v katerega verjamejo in skupina, ki je pripravljena vložiti čas za podporo kampanji. Idejni vodja mora vedeti, ali je skupnost dovolj velika za podporo njihovemu projektu, kar vpliva tudi na izbiro platforme množičnega financiranja. Če ima projekt nesnovne kulturne dediščine premajhno ciljno skupino na državni ravni, lahko to privede do nedoseganja cilja. V taki situaciji, ko je projektna ideja dovolj močna in ko je idejni vodja vpleten v izvedbo priprave kampanje, bi se moralo upoštevati izbiro mednarodne platforme za množično financiranje, kar bi omogočilo doseg vseh ciljnih skupin.

 Jezikovna raznolikost

Posvetiti se več jezikom je izziv, zato se mora na ravni posameznika odločiti, ali bi bilo koristno za projekt, da se kampanjo razdeli na več manjših kampanj, v več jezikih in na več različnih državnih platformah oz. na eni večjih mednarodnih platform.

Čas in vključenost

Še zadnji izmed izzivov povezanih z uporabo množičnega financiranja, s katerim se soočajo nekateri akterji nesnovne kulturne dediščine. Idejni vodje projektov bi se morali zavedati pomembnosti nenehne in popolne predanosti na vsakem koraku načrtovanja in izvedbe kampanje množičnega financiranja. Prav tako morajo idejni vodje poskrbeti, da sami in njegova ekipa posvetijo svoj čas kampanji, da se zagotovi možnosti za uspeh. Od začetka kampanje se morajo zavedati, da kampanja ne zaživi sama od sebe, saj brez njihove vpletenosti, cilj ne bo nikoli dosežen. Čeprav je to precej očitno, veliko idejnih vodjev izgubi zagnanost, ko ugotovijo, koliko časa in sredstev je potrebnih za pripravo kampanje, nekateri pa odnehajo pri načrtovanju in preskočijo naravnost k izvedbi kampanje.

Podprite nas!

Poglejte si, katere zanimive kulturne projekte smo izbrali in katere z vami tudi delimo. Ne odlašajte s podporo našim kampanjam množičnega financiranja v različnih regijah Srednje Evrope.

*’Priročnik za strategijo omrežja množičnega financiranja’ je bil izdelan v okviru ARTISTIC projekta in ISN - innovation service network GmbH, Avstrija, 2019.