Pilotné aktivity

Partnerstvo ARTISTIC bolo vytvorené na podporu aktérov nehmotného kultúrneho dedičstva na mnohých rôznych úrovniach, a to aj tým, že im umožnilo pochopiť, aký význam majú súkromní investori pre kultúrne projekty.

Crowdfunding je inovatívny a alternatívny finančný nástroj, ktorý umožňuje financovanie projektov, ktoré nie sú vhodné na financovanie cez bankové produkty. Úloha crowdfundingu pri stimulácii realizácie kultúrnych projektov je však tradičnými aktérmi nehmotného kultúrneho dedičstva stále podceňovaná alebo jednoducho neznáma.

S cieľom predstaviť pozitívny vplyv crowdfundingu na rôzne kultúrne iniciatívy zamerané na nehmotné dedičstvo plánoval ARTISTIC druhú pilotnú akciu zameranú na testovanie súladu projektov v nehmotnom kultúrnom dedičstve (NKD) s iniciatívami crowdfundingu.

Čo robíme?

Tím ARTISTIC si vybral vybrané iniciatívy NKD s rozvojovým potenciálom z každého z 8 zahrnutých regiónov, ktoré boli predvybrané v rámci miestnych otvorených výziev, testoval ich príťažlivosť a vhodnosť pre crowdfundingové kampane a analyzoval užitočnosť tohto finančného nástroja na podporu týchto typov projektov. V spolupráci s miestnymi pracovnými skupinami podporili organizácie NKD a partneri ARTISTIC kultúrne subjekty, aby pripravili a spustili crowdfundingové kampane pre svoje projekty a monitorovali jeho výsledky.

Čo je crowdfunding?

Crowdfunding je forma financovania rôznych typov projektov zo strany komunity, ktorá je alebo bude organizovaná v rámci týchto iniciatív. Zahŕňa to financovanie projektu prostredníctvom veľkého počtu malých jednorazových platieb od ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto myšlienku. Využitie tejto formy investovania je možné vďaka rozšírenému prístupu na internet, ktorý umožňuje ľahko informovať o projekte a vytvoriť skupinu podporujúcich ľudí v jeho okolí - tzv. komunitu. Financovanie podnikov sa uskutočňuje prostredníctvom zbierok prostredníctvom internetových platforiem vytvorených na tento účel a menej často prostredníctvo  sociálnych sietí alebo blogov.

Crowdfunding and kultúra?

Crowdfunding je veľmi zaujímavým nástrojom financovania kultúrnych projektov, pretože je založený na jednoduchom mechanizme. Poskytuje príležitosť na podporu menších aj väčších projektov vrátane tých, ktoré súvisia s neobvyklými témami, a zároveň vyžaduje minimálne náklady, ktoré súvisia okrem iného s umiestnením a propagáciou projektu na platforme crowdfundingu.

Crowdfunding môže tiež dopĺňať ďalšie zdroje financovania a stať sa súčasťou mixu financovania spolu so súkromnými investíciami, verejným financovaním a tradičnými bankovými pôžičkami, čo môže byť veľmi dobrým riešením pre diverzifikované projekty NKD, ktoré si vyžadujú individualizovaný prístup.

Ide o to, aby sme si boli vedomí hlavných výziev spojených s crowdfundingom projektov NKD, ktoré sú *:

Rozmanitosť trhu

V mnohých európskych krajinách je darcovstvo a crowdfunding založené na odmeňovaní legálne, avšak vnútroštátne právne predpisy upravujúce používanie tohto nástroja sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Vyžaduje sa od subjektov, aby sa oboznámili so zásadami crowdfundingu na danom trhu.

Rozmanitosť platformy a geografická poloha

Počet platforiem crowdfundingu v stredoeurópskych krajinách je stále nízky v porovnaní s celou Európou, kde ich počet presahuje 500. Z dôvodu všeobecnej konsolidácie trhu a výzvy udržateľnosti budú v budúcnosti ukončené menšie vnútroštátne platformy crowdfundingu, čo predstavuje významný problém pri financovaní projektov NKD, pretože nie všetky z nich majú potenciál realizovať kampaň crowdfundingu prostredníctvom medzinárodnej platformy (finančná a jazyková bariéra).

Rozmanitosť NKD

Na základe výsledkov aktivít projektu ARTISTIC v rámci WP T1 je možné dospieť k záveru, že projekty NKD sú výrazne diverzifikované, čo má hlavný vplyv na využívanie crowdfundingu na financovanie týchto iniciatív. Berúc do úvahy túto skutočnosť, len niektoré z projektov NKD budú vhodné na crowdfunding a budú mať šancu na úspešnú kampaň.

Rozmanitosť projektu

Ďalšou výzvou je povaha individuálneho projektu ICH. Niektoré z nich sú malé komunitné projekty, ktoré hľadajú dary, iné sú veľké kapitálové projekty na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Toto definuje druh a rozsah činností, ktoré sa majú vykonať pri príprave a vedení crowdfundingovej kampane.

Rozmanitosť cieľovej skupiny

Jedným z najdôležitejších aspektov crowdfundingu je cieľová skupina (komunita), ktorá je ochotná venovať menšie sumy projektom, ktorým verí a do ktorých chcú investovať svoj čas na podporu kampane. Aktér NKD si musí byť vedomý, či je ich projektová komunita dostatočne veľká na to, aby podporila kampaň - to tiež ovplyvní výber platformy crowdfundingu. Ak má projekt NKD príliš malú národnú cieľovú skupinu, môže byť ťažké dosiahnuť cieľ. V takom prípade, ak je myšlienka projektu silná a aktér NKD  je zapojený do prípravy kampane, malo by sa zvážiť výber medzinárodnej platformy na oslovenie cieľových skupín.

Jazyková rozmanitosť

Zaobchádzanie s rôznymi jazykmi je výzvou a na individuálnom základe sa musí rozhodnúť, či projekt, ktorý má byť podporovaný, môže ťažiť z niekoľkých menších kampaní v rôznych jazykoch na rôznych miestnych národných platformách alebo jednej medzinárodnej platforme.

Čas a zapojenie

V súvislosti s využívaním crowdfundingu aktérmi NKD existuje ešte jedna kľúčová výzva. Tvorcovia projektov NKD by si mali byť vedomí dôležitosti neustáleho a plného nasadenia v každej fáze plánovania a realizácie crowdfundingovej kampane. Aby sa zabezpečili šance na úspech kampane, pôvodcovia sa musia venovať kampani a svojho tímu a od začiatku tohto procesu si musia uvedomiť, že kampaň sa nespraví sama osebe, bez ich zapojenia nebude cieľ kampane dosiahnutý. Aj keď je to celkom zrejmé, mnohí aktéri NKD strácajú nadšenie, keď vidia, koľko času a práce vyžaduje príprava kampane, niektorí z nich odstúpia vo fáze plánovania alebo počas kampane.

Podporte nás tiež!

Pozrite si, aké zaujímavé kultúrne nápady sme si vybrali a zdieľame s vami, a neváhajte podporiť naše kampane crowdfundingu v rôznych regiónoch strednej Európy.

* Strategická príručka pre crowdfunding, vypracovaná v rámci projektu ARTISTIC spoločnosťou ISN – innovation service network GmbH, Austria, 2019.