Newsletter

Nr. 3
NOVEMBER 2020 [EN]: enhanced QM is coming! Translation of the Austrian QM Holzheizwerke - quality managment system into all partner national languages, news from our target regions and twin projects
NOVEMBRE 2020 [IT]: potenziamo il sistema QM! Traduzione del sistema austriaco di gestione della qualità QM Holzheizwerke in tutte le lingue di progetto, news dalle nostre regioni pilota e gemellaggi con progetti e iniziative
NOVEMBER 2020 [DE]: das verbesserte QM kommt! Übersetzung der österreichischen Qualitätsmanagementsystems QM Holzheizwerke in alle Partner-Landessprachen, Nachrichten aus unseren Zielregionen und Zwillingsprojekte
STUDENI 2020 [HR]: unaprijeđeni QM dolazi! Prijevod austrijskog QM Holzheizwerke - sustava upravljanja kvalitetom na sve partnerske nacionalne jezike, vijesti iz naših ciljanih regija i srodni projekti
LISTOPAD 2020 [PL]: udoskonalony QM nadchodzi! Tłumaczenie austriackiego QM Holzheizwerke - systemu zarządzania jakością na wszystkie języki krajów partnerskich, wiadomości z naszych docelowych regionów i bliźniaczych projektów


Nr. 2
MARCH 2020 [EN]: we're smart-working! Discover the land of bioenergy villages, how to estimate the potential for RES DH in your area, and our upcoming training sessions
MARZO 2020 [IT]: proseguiamo l'attività a distanza! Scopri la terra dei paesi bioenergetici, come stimare il potenziale di calore da fonti rinnovabili nella tua regione e i nostri prossimi incontri formativi
MARZEC 2020 [PL]: Pracujemy z głową! Odkryj krainę wiosek bioenergetycznych; jak oszacować potencjał dla OZE w Twojej okolicy oraz najbliższe szkolenia
MÄRZ 2020 [DE]: Lass uns aus der Ferne arbeiten! Entdecken Sie das Land der Bioenergiedörfer, wie Sie das Potenzial für erneuerbare Fernwärme in Ihrer Region abschätzen können, und unsere bevorstehenden Schulungen
MAREC 2020 [SL]: Delujemo pametno - od doma! Odkrijte deželo energetskih vasi, kako oceniti potencial obnovljivega daljinskega ogrevanja na vašem območju in naša prihajajoča treningov
TRAVANJ 2020 [HR]: Kontinuirana suradnja se nastavlja i od kuće! Otkrijte zemlju bioenergetskih sela, kako procijeniti potencijal za obnovljivo daljinsko grijanje u vašem području i naše nadolazeće treninge

Nr. 1
OCTOBER 2019 [EN]: our role models, Fachkongress Holzenergie, local stakeholder groups' meetings and next appointments
OTTOBRE 2019 [IT]: i nostri modelli, conferenza Energia del legno, incontri con gli stakeholder locali e prossimi appuntamenti
LISTOPAD 2019 [HR]: naši uzori, konferencija o energetici drveta, sastanci lokalnih interesnih skupina i sljedeći sastanci
OKTOBER 2019 [DE]: Unsere Vorbilder, der Fachkongress Holzenergie, die Treffen der lokalen Interessengruppen und die nächsten Termine
OKTOBER 2019 [SL]: naši vzorniki, Fachkongress Holzenergie, sestanki lokalnih interesnih skupin in naslednji sestanki
PAŹDZIERNIK 2019 [PL]: nasze wzorce, konferencja nt. energii z biomasy drzewnej, spotkania Regionalnych Zespołów Doradczych i następne spotkania