Databáze

Geografická prostorová databáze

Databáze zahrnuje administrativní struktury, zastavěné území, budovy, DMT a adresní body pro celou oblast region TRITIA v potřebné míře pro aktivity projektu, Data jsou sjednocena do společného souřadnicového systému (WGS).

 

Meteorologická prostorová databáze

VŠB získala speciálně upravená meteorologická data v potřebné formě stabilních větrných růžic (SVR) za roky 2006, 2010 a 2015. Tato data jsou zpracována do podoby vstupních dat pro modelovací system ADMoSS.

 

Dopravní prostorová databáze

VŠB získala chybějící data z území Polska a sestavila tak dopravní prostorovou databázi pro území region TRITIA. Databáze obsahuje údaje o intenzitě dopravy (AADT s rozdělením dle typu vozidla) a potřebné parametry (rychlost dopravy, dopravní tok) propojené s dopravní sítí v měřítku 1:10 000 pro roky 2006, 2010 a 2015.

 

 

Prostorová databáze lokálních topenišť

 

VŠB získala chybějící data a vypočetla emise z lokálních topenišť na území region TRITIA. Databáze obsahuje údaje o lokálních topeništích potřebné pro výpočet emisí za roky 2006, 2010 a 2015.
Prostorová databáze průmyslových zdrojů VSB zkontrolovala všechna dostupná data, lokalizovala je a zpracovala prostřednictvím GIS. Chybějící data benzo(a)pyrenu a tuhých částic PM2,5 byla dopočtena pro celé území. Databáze obsahuje lokalizované údaje o průmyslových zdrojích za roky 2006, 2010 a 2015.

Společný výstup projektu – Jednotná databáze řešeného území.