Databázy

Geografická priestorová databáza
Databáza zahŕňa administratívne štruktúry, zastavané územia, budovy, DMT a adresné body, pre celú oblasť TRITIA v potrebnej mierke a zjednotené do spoločného súradnicového systému (WGS).
Meteorologická priestorová databáza
 
VŠB získala špeciálne upravené meteorologické dáta v potrebnej forme stabilných veterných ružíc (SVR) za roky 2006, 2010 a 2015. VŠB spracovala SVR na vstupné dáta pre modelovací systém ADMoSS. Všetky údaje sú zhromaždené. 


Dopravná priestorová databáza
VŠB doplnila chýbajúce dáta z Poľska a zostavila databázu pre celý región TRITIA. Databáza obsahuje údaje o intenzite dopravy (AADT s rozdelením podľa typu vozidla) a potrebné parametre (rýchlosť dopravy, dopravný tok) prepojené na komunikačnú sieť v mierke 1:10 000 za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú  zozbierané.
   
Databáza malého lokálneho vykurovania 
 
VŠB doplnila chýbajúce dáta a vypočítala emisie z domáceho vykurovania v celom regióne TRITIA. Databáza obsahuje údaje o domácich kotloch so všetkými potrebnými údajmi na výpočet emisií za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú zozbierané.
Databáza priemyselných zdrojov
VŠB skontrolovala zhromaždené dáta, lokalizovala ich a spracovala v GIS. Chýbajúce data benzo(a)pyrénu a tuhých častíc PM2,5 boli dopracované a následne dopočítané pre celé územie. Dáta z Poľska boli opravené a očistené. Databáza obsahuje lokalizované údaje o priemyselných zdrojoch za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú zozbierané.


Spoločný výstup partnerov projektu – Zjednotená databáza riešeného územia.