Platform (DT 2.2.4)


Uvajanje spletne GIS platforme za celovito spremljanje  sprememb v območju grajene stavbne dediščine. 

Upravljanje območja grajene stavbne dediščine (HBA) je večplasten in dinamičen mehanizem. Za uspešno upravljanje je treba nasloviti in upoštevati je veliko različnih tematskih področij in izvesti veliko tematskih analiz. Mehanizem pa se s časom spreminja in vsaka sprejeta odločitev ima lahko številne učinke.

Metodologija, ki lahko upravljanje olajša, je prekrivanje podatkovnih slojev. Prekrivanje podatkovnih slojev je del geografskega informacijskega sistema (GIS) že od samega začetka. Prvotna Mc Hargova aplikacija je bila ročna tehnika, ki pa je že omogočala združevanje različnih tem, katerih analiza je lahko osnova za upravljanje območja.

GIS sistemi trenutno ne zadostujejo kot učinkovito IKT orodje za upravljanje HBA. So namreč preveč tehnično zasnovani za splošno uporabo s strani vseh vključenih v upravljanje – to je različnih oddelkov, organov in drugih deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Projekt Bhenefit želi premagati to oviro, odkriti in preizkusiti rešitve IKT, s katerimi bo mogoče ustvariti za uporabnika prijazen GIS sistem in tako omogočiti uporabo širšemu krogu deležnikov. S tem bo poenostavljen postopek načrtovanja in bo omogočena razprava in izmenjava znanj o HBA.

Aktivnosti projekta Bhenefit so usmerjene tudi na najnovejše razvojne napredke GIS sistemov, t.i. »crowdsourcing« rešitve, ki pomenijo razvoj orodij, kjer tudi skupnost postane aktivni udeleženec v iskanju rešitev.


 

Pilotne akcije za implementacijo spletne GIS platforme:

GIS Platform

(click on the pictures below)

Družben percepcija (pilotna akcija v Mantovi)

Mantova

Okoljski vplivi

environment
Platforma za spremljanje družbene percepcije propadanja HBA. Na platformi se zbira opozorila prebivalcev ki se jih poveže s tehničnimi podatki o stopnji ohranjenosti in rabi prostora. Platforma je način za določitev in upravljanje s prednostnimi nalogami glede intervencij in možnihstranskih učinkov.

Platforma za spremljanje okoljskih vplivov v HBA povezuje fizične lastnosti teh območij s porabo energije in okoljskimi podatki z namenom, da bi ugotovili interakcije in možne optimizacije.


Gre za dva produkta IKT, ki lahko z GIS tehnologijo zbereta različne podatke in jih preko spletnega vmesnika prikažeta na uporabniku prijazen način. Končni uporabniki tako ne potrebujejo posebnega strokovnega znanja ali programske opreme za spremljanje trenutnega stanja v HBA


Home | English version