Strategia AIR TRITIA 

Jednym z głównych wyników projektu AIR TRITIA są strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast zaangażowanych do projektu (Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina). Strategie są ukierunkowane na zwiększenie zdolności i możliwości administracji publicznej w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania kwestii dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Celem strategii jest stworzenie modelu zarządzania jakością powietrza na poziomie poszczególnych miast i ich funkcjonalnych obszarów miejskich z wykorzystaniem systemu AQMS, który będzie uzupełniony o konkretne rozwiązania i scenariusze odpowiednio dostosowane dla każdego miasta. Strategie składają się z 3 części: analitycznej, projektowej i wdrożeniowej. W części projektowej sformułowana została wizja, cel globalny, osie priorytetowe i cele szczegółowe, które zostaną wypełnione poprzez poszczególne rozwiązania. Na podstawie systemu AQMS oceniany jest wpływ poszczególnych rozwiązań. Wybrane rozwiązania tworzą scenariusz, który będzie miał największe oddziaływanie na jakość powietrza na danym obszarze. Na podstawie wybranego scenariusza wraz z określonymi możliwościami finansowymi zostanie opracowany plan działań do roku 2025. Strategia jakości powietrza, w odróżnieniu od innych powstałych strategii terytorialnych, musi mieć na uwadze fakt, iż powietrze swobodnie przemieszcza się ponad granicami państw, dlatego ważne jest zintegrowane podejście do tej kwestii.

Obecnie eksperci z organizacji zaangażowanych do projektu AIR TRITIA odwiedzają poszczególne miasta, w których we współpracy z przedstawicielami polityki, urzędnikami i innymi zainteresowanymi grupami, współpracują nad finalnym opracowaniem analitycznych części strategii i konkretyzują silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia na podstawie analizy SWOT. Następnie na podstawie wspólnych spotkań będą kontynuować opracowywanie projektowych części strategii.

Poszczególne strategie będą zgodne z Regionalną Strategią Zarządzania Jakością Powietrza, która powstanie w ramach projektu dla całego obszaru Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA).

1

Wyniki strategicznego zarządzania:

1/Zalecenia na poziomie krajowym CZ, PL, SK

2/ Wspólna strategia na poziomie regionalnym (ESÚS TRITIA)

3/ Strategie na poziomie lokalnym miast i ich funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA)

Trzy poziomy strategicznego podejścia w projekcie AIR TRITIA

2