Stratégie AIR TRITIA

Jedným z hlavných výstupov projektu AIR TRITIA sú stratégie riadenia kvality ovzdušia pre 5 miest zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Stratégie sú zamerané na zvýšenie kapacít a možností verejnej správy pre rozhodovanie a riešenie znečistenia ovzdušia.

Cieľom stratégií je vytvoriť riadenie kvality ovzdušia na úrovni jednotlivých miest a ich funkčných mestských oblastí s využitím systému AQMS (Systém riadenia kvality ovzdušia; Air Quality Management Systém), ktorý bude doplnený o konkrétne opatrenia a scenáre vytvorené mestám na mieru. Stratégie sú tvorené 3 časťami: analytickou, návrhovou a implementačnou. V návrhovej časti je sformulovaná vízia, globálny cieľ, prioritné osi a špecifické ciele, ktoré sú naplnené jednotlivými opatreniami. Vybrané opatrenia vytvárajú scenár, ktorý bude mať najväčší dopad na kvalitu ovzdušia v danom území. Na základe vybraného scenára spolu so stanovenými finančnými možnosťami bude zostavený akčný plán do roku 2025. Stratégia kvality ovzdušia, na rozdiel od iných pevne stanovených územných stratégií, musí zohľadniť, že ovzdušie je voľne pohyblivá zložka nad hranicami štátov, a preto je nutné k nemu pristupovať integrovane.

V súčasnej dobe experti z organizácií zapojených do projektu AIR TRITIA navštevujú jednotlivé mestá, kde v spolupráci s politickými zástupcami, úradníkmi a ďalšími zainteresovanými skupinami spolupracujú na finálnej podobe analytických častí stratégií a konkretizujú silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby prostredníctvom SWOT analýzy. Následne budú spoločné rokovania pokračovať pri tvorbe návrhových častí stratégií.

Jednotlivé stratégie budú v súlade s Regionálnou stratégiou manažmentu kvality ovzdušia, ktorá v rámci projektu vznikne pre celé územie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA (EZÚS TRITIA).

1

Výstupy strategického riadenia:

1/Odporučenia pre národnú úroveň CZ, PL, SK

2/Spoločná stratégia pro regionálnu úroveň (EZÚS TRITIA)

3/Stratégie pro lokálne úrovne miest a ich funkčných mestských oblastí (FUA)

 Tri úrovne strategického prístupu v projekte AIR TRITIA

2