Měření znečistění z dopravy

Rozmístění měřících stanic bylo stanovené na základě myšlenky, aby došlo k pokrytí lokalit s různými funkcemi, které jsou pro město Žilina typické a dají se tak generalizovat. 

Tabulka: Měřící lokality

# Místo měření Přístroj Funkce lokality
1. Ulice Univerzitná Wifi_AQM_837 Silniční doprava, vzdělávací instituce
2.  Ulice Štrková Wifi_AQM_749 Silniční doprava, lehký průmysl
3. Ulice Komenského Wifi_AQM_743 Silniční doprava, obytná zóna
4. Náměstí A. Hlinky Wifi_AQM_748 Pěší zóna, nákupní centrum
5. Ulice Košická Wifi_AQM_709 Silniční doprava, průmysl

Měření znečištění byly zaměřeny na plynné polutanty: NO2 a různé frakce tuhách částic PM10, PM2,5 a PM1 ve městě Žilina. Koncentrace znečišťujících látek byly vyhodnocovány jako 24 hodinové průměry, to znamená, že na každém měřícím místě bylo k dispozici 7 hodnot pro každou znečišťující látku. Základním úkolem bylo porovnat jednotlivé koncentrace znečišťujících látek v různých lokalitách ve městě Žilina dle jejich funkcí. Naměřené znečištění může pocházet z různých zdrojů v okolí měřící stanice.

Obr.1
Obr.2
obr 3

První výsledky měření znečištění ovzduší ukazují rozdílnou kvalitu v různých lokalitách. Rozhodujícím faktorem horší kvality ovzduší je především přítomnost silniční dopravy: měřicí stanoviště Komenského, Košická a Štrková ulice. Pokud jse o meteorologické parametry, rozhodující je teplota vzduchu a rychlost vzduchu. V případě ulice Štrkové hrály svou roli silné deště, které přispěly k vyčištění ovzduší.

obr 4

Vyšší koncentrace tuhách látek PM10, PM2,5 a PM1 byly naměřeny na stanicích v blízkosti cest a zároveň při horších rozptylových podmínkách (nízké teploty, nízká rychlost větru, inverse). Tuhé částice hrubé frakce PM10-2,5 byly vice zastoupeny na stanicích v blízkosti silnic a místech, kde byly zaznamenány přívětivější rozptylové podmínky. Tuhé částice PM2,5 byly nejvíce zastoupeny na Náměstí A. Hlinky, kde byly zaznamenány nízké teploty a nebyla přítomná žádná silniční doprava.

obr 6

V rámci aktivit projektu bylo provedeno nastavení měřících přístrojů, vytvoření měřící sítě a vytvoření externí databáze naměřených údajů o kvalitě ovzduší. Poté byly měřicí přístroje umístěny v navržených lokalitách a měření bylo spuštěno. Tyto aktivity jsou nezbytné pro následnou implementaci měření znečištění z dopravy v různě funkčně zaměřených lokalitách ve městě Žilina.