Meranie dopravného znečistenia

Rozmiestnenie meracích staníc bolo stanovené na základe myšlienky pokrytia typických funkčných oblastí FUAs v meste Žilina. V meste je rozmiestnených päť monitorovacích staníc.

Tabuľka: Meracie stanovištia, popis funkčných mestských oblastí, meracie zariadenia Libelium Smart Environment

Číslo Meracie stanovište Meracie zariadenie Funkčné mestské oblasti (popis)
1. Univerzitná ulica Wifi_AQM_837 cestná doprava, univerzita
2. Štrková ulica Wifi_AQM_749 ľahký priemysel, cestná doprava
3. Komenského ulica Wifi_AQM_743 cestná doprava, obytná zóna
4. Námestie A. Hlinku Wifi_AQM_748

pešia zóna, nákupné centrum

5. Košická ulica Wifi_AQM_709 cestná doprava, priemysel

Merania znečistenia ovzdušia boli zamerané na plynné polutanty NO2 a rôzne frakcie tuhých častíc PM10, PM2,5 a PM1 v meste Žilina. Koncentrácie znečisťujúcich látok boli vyhodnocované ako 24-hodinové priemery, to znamená, že pre každú znečisťujúcu látku bolo k dispozícii 7 hodnôt na každom meracom stanovišti. Základnou úlohou bolo porovnať jednotlivé koncentrácie znečisťujúcich látok v rôznych mestských funkčných oblastiach mesta Žilina. Namerané znečistenie ovzdušia môže pochádzať z rôznych zdrojov nachádzajúcich sa v okolí meracích staníc. 

Obr.1
Obr.2
obr 3

Prvotné výsledky meraní znečistenia ovzdušia ukázali rôznorodosť kvality ovzdušia v rôznych mestských oblastiach. Rozhodujúcim faktorom zhoršenia kvality ovzdušia bola najmä prítomnosť cestnej dopravy, ako aj meteorologické parametre - meracie stanovištia: Komenského, Košická a Štrková ulica. Pokiaľ ide o meteorologické parametre, rozhodujúca bola teplota vzduchu a rýchlosť vetra (podmienky rozptylu znečisťovania) - meracie stanovištia: Komenského ulica a Námestie A. Hlinku. Veľkú úlohu zohrali aj silné zrážky počas meraní na Štrkovej ulici. 

obr 4

Vyššie koncentrácie tuhých častíc PM10, PM2,5 a PM1 boli namerané na meracích stanovištiach v blízkosti ciest a zároveň pri horších rozptylových podmienkach (nízke teploty, nízka rýchlosť vetra, inverzia). Tuhé častice hrubej frakcie PM2,5-10 z celkovej frakcie PM10 boli viac zastúpené na meracích stanovištiach nachádzajúcich sa v blízkosti ciest a na miestach, kde boli zaznamenané priaznivejšie rozptylové podmienky. Tuhé častice jemnej frakcie PM2,5 boli najviac zastúpené na Námestí A. Hlinku, kde boli zaznamenané nízke teploty vzduchu a nebola prítomná žiadna cestná doprava. 

obr 6

V rámci riešenia projektovej aktivity A.T1.5: Špecifické merania kvality ovzdušia a doručenky D.T1.5.2: Správa o meraní znečistenia ovzdušia z dopravy boli uskutočnené nasledujúce opatrenia: nastavenie meracích prístrojov, vytvorenie siete merania kvality ovzdušia v Žiline (rôzne FUAs), vytvorenie externej databázy meraných údajov o kvalite ovzdušia, umiestnenie meracích prístrojov v rôznych FUAs Žiliny, meranie kvality ovzdušia v Žiline. Tieto činnosti sú potrebné pre následnú implementáciu merania kvality ovzdušia cestnej dopravy v rôznych FUAs miest. Boli získané prvé údaje o kvalite ovzdušia, ktoré boli analyzované a vyhodnotené.