Prehľad štúdií o príčinách znečistenia ovzdušia

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO dokončil prehľad doteraz vypracovaných štúdií zaoberajúcich sa problematikou znečistenia ovzdušia. Zo štúdií vyplýva, že kvalita ovzdušia v regióne TRITIA je jedna z najhorších v rámci EÚ. Spolu so severom Talianska patrí medzi oblasti s vysokou dlhodobou koncentráciou prachových častíc (PM10 a PM2,5). Limity jedovatého benzo(a)pyrénu sú tu dokonca prekračované najviac v rámci celej EÚ.

Prehľad štúdií o príčinách znečistenia ovzdušia je k dispozícii  tu.